Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN MONTAGEVOORWAARDEN

 1. Behoudens afwijking die ten laatste op het ogenblik van de bestelling uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk   is overeengekomen, zijn onderhavige voorwaarden van toepassing op elke aankoop van banden bestemd voor professioneel of privé-gebruik door de koper of door de persoon voor wie zij aangekocht worden, ongeacht of de montage van de banden op het voertuig inbegrepen is.
 2. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle andere leveringen of prestaties die besteld worden met het oog op het privé-gebruik of gebruik voor beroepsdoeleinden door de persoon die bij ons de bestelling plaatst of door de persoon voor wie de bestelling geplaatst wordt.
 3. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, behoudens verkoop.
 4. Onze prijzen voor banden en andere goederen in stock zijn de prijzen die op het ogenblik van de bestelling gelden. Wat de goederen betreft die wij bij een leverancier moeten bestellen, worden de prijzen toegepast die op het ogenblik van de levering gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst.
 5. Bij de opstelling van de bestekken voor herstellingen wordt rekening gehouden met de prijzen die op dat ogenblik gelden. Wij van Ov-Bandenservice behouden ons het recht voor om, zowel wat de onderdelen als de arbeidsprestaties betreft, de prijs aan te rekenen die op het ogenblik van de uitvoering van de werkzaamheden geldt.
 6. Voor de montage van banden als ook voor de daarmee gepaard gaande handelingen (b.v. balancering en/ of stuurgeometrie) zullen de in ons etablissement aangekondigde tarieven aangerekend worden.
 7. Indien gestockeerde gebruikte zomer/winter banden over een periode van twee jaar niet werden gewisseld, behouden wij ons het recht voor om per in onze firma gestockeerde band, een bedrag te vorderen dat overeenstemt met het in onze firma aangekondigde tarief of de respectievelijke banden te verwerken als afval.
 8. De goederen worden in onze firma geleverd.
 9. De meegedeelde leveringstermijnen zijn indicatief. Zij worden automatisch verlengd in geval van overmacht.
 10. Onze facturen zijn contant of met pin betaalbaar bij levering. Bij vaste klanten is een bankoverschrijving ook mogelijk.
 11. Indien, in afwijking van bovenstaande alinea, een betalingstermijn ( is nu 14 dagen) werd toegestaan aan de koper, wordt met deze laatste uitdrukkelijk overeengekomen dat de banden en andere geleverde goederen onze eigendom zullen blijven tot wij de volledige betaling ontvangen hebben.
 12. Elke betwisting i.v.m. onze facturen moet binnen de acht dagen (schriftelijk of per e-mail) kenbaar gemaakt worden. Na deze termijn zal verondersteld worden dat de facturen aanvaard zijn.
 13. Elk bedrag dat op de vervaldag niet betaald is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, aanleiding geven tot nalatigheid interesten tegen de wettelijke rentevoet. Bovendien zullen de bedragen die ons 10 dagen na vervaldatum, nog verschuldigd zouden zijn, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding vermeerderd worden met 10% en met minimum van 50 Euro.
 14. Indien de koper op de overeengekomen dag geen bezit neemt van het ons toevertrouwde voertuig zal hij van rechtswege staangeld moeten betalen dat berekend wordt op het in ons etablissement aangekondigde tarief.
 15. De geleverde banden en goederen zijn gewaarborgd tegen elke fabricagefout. Deze garantie strekt echter niet verder dan de garantie toegekend door onze leverancier of door de fabrikant. De indirecte schade berokkend aan personen of goederen omwille van een fabricagefout of een gebrek geeft alleen maar recht op de vergoeding voorzien door de wet van 25 februari 1991 aangaande productaansprakelijkheid.
 16. De geschillen betreffende de interpretatie of de uitvoering van onderhavige verkoopsvoorwaarden, evenals alle betwistingen tussen partijen i.v.m. onze leveringen en dienstprestaties vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van onze firma.
 17. Ov-Bandenservice noch gelieerde dragen enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze internetsite dan wel op basis hiervan. Aan de redactionele samenstelling en inhoud wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaardt Ov-Bandenservice en gelieerde geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Alle op deze website voorkomende teksten/afbeeldingen/merknamen en informatie van Ov-Bandenservice en gelieerde zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Copyright Ov-Bandenservice Alkmaar.